Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Your art & design
 
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Your art & design: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
A. Kuhnke handelend onder de naam Your art & design, gevestigd aan de Bunderhof 11 te Heerlen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Maastricht onder KvK-nummer 51751755; btw-id NL001817452B18
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Your art & design producten levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie Your art & design een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Your art & design en de klant;
d. website: de website www.yourartendesign.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Your art & design en de klant waarop Your art & design deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Your art & design, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Your art & design en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De door Your art & design opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is afgesproken.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Afbeeldingen, prijzen en verder door Your art & design verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Your art & design niet.
3.5 Your art & design is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Your art & design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Your art & design zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien Your art & design bij eventuele nabestellingen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe ontwerpen, foto’s, e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.
6.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Your art & design de klant hierover van tevoren inlichten.
6.5 In afwijking van lid 3 en 4 van dit artikel zal Your art & design geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Your art & design kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Your art & design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2 Your art & design kan niet garanderen dat de kleuren die worden vertoond op de website exact overeenkomen met de kleuren van het uiteindelijk geleverde product, aangezien de kleurweergave op de website o.a. afhankelijk is van de kwaliteit van het beeldscherm van de klant.
7.3 Het resultaat van het geleverde is afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde beeldmateriaal. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding op het geleverde product die aantoonbaar te wijten zijn aan het door de klant aangeleverde beeldmateriaal, geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie.   
7.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Your art & design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.5 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Your art & design te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden.

Artikel 8 Verplichtingen van de klant
8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Your art & design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Your art & design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Your art & design zijn verstrekt, heeft Your art & design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
8.2 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde ontwerpen of foto’s en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
8.3 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Your art & design het door haar te leveren werk met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkerlijke afmetingen, heeft Your art & design recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van het door Your art & design te leveren werk. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
8.4 De klant is gehouden Your art & design onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 9 Annulering
9.1 Wanneer de klant een opdracht annuleert, dient hij alle kosten aan Your art & design te voldoen die tot op dat moment gemaakt zijn.
9.2 Een via de website geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden.  

Artikel 10 Levering
10.1 De door Your art & design opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
10.2 In het geval dat een door Your art & design met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
10.3 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Your art & design en nieuw adres heeft opgegeven.
10.4 Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde, gaat op de klant over op het moment waarop dit aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Klachten
11.1 Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct en uiterlijk binnen 8 dagen na de levering aan Your art & design gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Your art & design meldt, dan is Your art & design niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
11.2 Klachten kunnen gemeld worden bij:

Your art & design
Bunderhof 11
6418 JZ Heerlen
tel: 06-50245615
e-mail: info@yourartendesign.nl

11.3 Klachten worden door Your art & design binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
11.4 Door Your art & design als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Your art & design.

Artikel 12 Prijswijziging
12.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
12.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.  

Artikel 13 Betalingen
Betaling kan o.a. op de volgende wijzen geschieden:
a. middels iDEAL;
b. middels overboeking.

Artikel 14 Herroepingsrecht
14.1 ''U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen ca Euro (€) 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretouneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen via info@yourartendesign.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U kunt het retourformulier op deze webshop invullen en naar ons verzenden.
Uitzondering Herroepingsrecht orders geplaatst via marktplaats 
"Producten  die u via marktplaats via deze webwinkel koopt, Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief".
Aangezien het geleverde product via marktplaats zijn verkocht, kan de klant, bij bestelling via marktplaats, geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring
15.1 Your art & design kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals krassen in het product die na de levering zijn ontstaan veroorzaakt door een scherp voorwerp;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld;
c. omgevingsfactoren, zoals extreme U.V. straling en inwerking van vocht.
15.2 Your art & design is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken van de klant waarop Your art & design het door haar geleverde heeft geprint, tenzij deze afwijkingen voor Your art & design kenbaar behoorde te zijn.
15.3 Your art & design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Your art & design is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Your art & design kenbaar behoorde te zijn.
15.4 Your art & design is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde, door verkeerd of ondeskundig gebruik.
15.5 In geen geval is Your art & design aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
15.6 Your art & design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.7 Your art & design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Your art & design in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.8 Indien Your art & design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Your art & design beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Your art & design of haar ondergeschikten.
15.10 Alle aanspraken jegens Your art & design die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Your art & design zijn ingediend, vervallen door verjaring. Indien de klant een consument is, dan verjaart de rechtsvordering na verloop van 2 jaar.

Artikel 16 Overmacht
In geval van overmacht is Your art & design niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Your art & design als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten
17.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Your art & design voor de aanspraken ter zake van derde c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
17.2 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Your art & design tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Your art & design, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
17.3 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen en foto’s alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het werk, komen toe aan Your art & design. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Your art & design en de klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Your art & design. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Your art & design daartoe bevoegd.
17.4 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Your art & design de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
17.5 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de handelsnamen die Your art & design voert berusten bij Your art & design. Voor zover de bescherming van de handelsnamen slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Your art & design daartoe bevoegd.

Artikel 18 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

Artikel 19 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 20 Monsters en modellen
Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 21 Persoonsgegevens
Your art & design zal de persoonsgegevens van haar klanten verwerken overeenkomstig de op de website vermelde privacy statement.

Gegevensbeheer
21.1 Indien u een bestelling plaatst bij Your art&design, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Your art&design. Your art&design houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
21.2 Your art&design respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
21.3 Your art&design maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Als u van deze lijst verwijderd wilt worden kunt u dat kenbaar maken door een email bericht te sturen.

Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
22.2 Op elke overeenkomst tussen Your art & design en de klant is Nederlands recht van toepassing.
22.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Your art & design worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Your art & design gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Your art & design zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.